Arsen Arzumanyan

RESTITUIRI / Adresa armenilor din România către Regele Carol I în 1906

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Acum 98 de ani, pe 1 iulie 1924, a apărut primul număr al revistei noastre „Ararat”. Vă prezentăm, din arhivă, prima pagină a primului număr unde apare adresa din partea delegației cultului Armean din România din 1906, cu prilejul jubileului de 40 de ani de domnie a Regelui Carol I, pe care senatorul armean Grigore Goilav a înmânat-o Suveranului în timpul recepției de la Palat:

„Maiestate,

Poporul de rit Armean, statornicit de veacuri în această țară primitoare odată cu sașii și cavalerii teutoni, a întemeiat târguri pentru mulțumirea trebuințelor locuitorilor săteni din Moldova și s-a îndeletnicit pretutindeni și pururea cu prăsila vitelor și lucrul câmpului.

El s-a bucurat de ocrotirea marilor domni, ca: Alexandru cel Bun și urmașii săi și, într-un șir de aproape o mie de ani de când viețuiește aci, s-a legat întru atât de strâns de acest mănos pământ, în cât România și numai România, îi este mumă și patrie adevărată.

Mărirea acestei țări ai cărei cetățeni suntem mândri de a fi, sub oblăduirea Majestăței Voastre este și a noastră. Fericirea ce a revărsat-o strălucita și înțeleapta domnie a întâiului nostru Rege, s-a resfrânt de o potrivă și cu îmbelșugare ca asupra tuturor fiilor României și asupra noastră.

Chezășia unei propășiri tot mai mărețe, ce o dă țărei Augusta Dinastie, ne umple sufletul de o adâncă bucurie, de o nemărginită recunoștință și noi depunem la picioarele Tronului prinosul nestrămutatei noastre credințe pentru iubitul și slăvitul nostru Suveran.

Unim glasul nostru cu ruga fierbinte ce se înalță în aceste zile de slăvită strălucire din piepturile tuturora, strigând din adâncul inimei noastre:

Dumnezeu să aibă sub paza sa pe falnicul nostru Rege, Marele Carol I, să-i dăruiască un lung șir de ani spre fericirea țărei.

Să trăiască M. S. Regina.

Să trăiască Principele și Principii Moștenitori.

Să trăiască vlăstarii străluciți ai Familiei Regale, întruparea vie a viitorului de aur al scumpei noastre Românii.”

După adresă, redactorul revistei Vartan Mestugean vine și el cu un comentariu, considerând acest text un adevărat manifest la începutul de drum al revistei „Ararat”:

„Aceasta erau în 1906, simțimintele armenilor din Regat, către Tron și Țară, chintezențiate în adresa înmânată de senatorul Gr. Goilav Regelui Carol I.

Aceleași au fost pe timpurile voevozilor Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, precum aceleași sunt și azi sub domnia gloriosului Rege Ferdinand I, care într-adevăr a realizat visul de aur al României prorocit de poeții divinicește inspirați ai neamului Românesc.

Viitor de aur
Țara noastră are
Și prevăd prin veacuri
A ei înălțare.

De aceea, din adresa senatorului Gr. Golav facem programul de activitate al acestei modeste publicațiuni mensuale, menită să formeze pe deoparte cultura românească a Armenilor de curând stabiliți la noi, iar pe de alta, de a face mai îndeaproape cunoscut publicului românesc în general, istoricul neam armenesc care, prin puterea de vitalitate de care e dotat, a putut, în ciuda vicisitudinilor timpului, să supraviețuiască asirienilor, fenicienilor, frigienilor și altor neamuri de mult dispărute de pe suprafața globului pământesc.”

Arsen ARZUMANYAN