Arhiepiscopia Armeana

Mesajul SS Karekin al II lea, Catolicos al Tuturor Armenilor, cu prilejul Praznicului Sf. Paști, aprilie 2020

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

      ,,Hristoase, Tu ești viața și învierea neamului  omenesc!,,   

(Imnul Învierii)   

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Iubit popor credincios,

Cât de frumos au izbutit sfinții părinți ai bisericii noastre să dea  glas trăirilor lor duhovnicești  în rugăciuni și cântări dedicate  prăznuirii triumfului cel veșnic al Învierii lui Hristos, slăvind pe Domnul și  închinându-se în fața minunii Învierii, izvor nesecat al împlinirii tuturor speranțelor și lumină binevestitoare a mântuirii. ,,Hristoase, Tu ești viața și învierea neamului omenesc!”

Până la clipa sfârșitului Său pământesc Domnul nostru Iisus Hristos le-a  pomenit adesea apostolilor și ucenicilor Săi despre  toate  suferințele pe care le va îndura  spre a  împlini  lucrarea  pentru care a coborât de la Tatăl,  umilință, cazne, moarte….dar vestind și biruința Sa asupra morții,  toate acestea  cu neputință de a fi crezute de către ucenicii Săi. Chiar după răstignirea Învățătorului lor, aceștia, adunați împreună în încăperea cea de sus, ascultau uimiți ,,neîncrezători, mărturisirea femeilor mironosițe despre Învierea lui Hristos! Iar după ce Iisus li se arată dovedind biruința asupra morții, tristețea se transformă în bucuria de a putea trăi în Hristos Cel Înviat, durerea trăită la vederea  patimilor și a răstignirii  ia chipul bucuriei  pentru biruința Celui Care a călcat moartea iar noaptea cea întunecată a durerii dispare, făcând loc  strălucirii învierii, înnoitoare pentru întreg neamul omenesc. Prin puterea Învierii lui Hristos lumina învățăturii Sale s-a răspândit în toate zările lumii, călăuzind omenirea pe drumul mântuirii și al veșniciei.

Minunea Învierii și a fîcut simțită puterea asupra întregii omeniri. Chiar și în vremurile de acum minunata veste a Învierii  ni se arată dătătoare de speranță, mângâiatoare,  având puterea balsamului tămăduitor în tot ce ne afectează acum: boli, durere, criză suferință, rătăciri și nesiguranță. Anul acesta, din nefericire, marea majoritate a lumii ccreștine se află în fața unei situații deosebite, nemaiîntâlnite parcă în istorie. Praznicul praznicelor este sărbătorit în condiții speciale, în izolare, carantină sau singuătate, departe de bucuria participării la sfintele slujbe, de altarele bisericii noastre iubite. Departe de cei dragi, de cei pe care eram obișnuiți să-i avem lângă noi în noaptea cea luminată. În condițiile determinate de cumplita pandemie care a adus și mai aduce  suferință, durere și lacrimi în zeci de mii de cămine,  toate slujbele rânduite a fi săvârșite în sfintele noastre biserici  au fost și sânt oficiate în lipsa credincioșilor, măsură asumată cu deplină înțelegere și responsabilitte de către toțicei doritori a se închina în fața sfintelor altare. Avem însă ferma convingere că voi toți, iubiți credincioși, participați cu sufletul și gândul la rugăciunile noastre și astfel, împreună ne vom uni glasurile sufletelor noastre dând slavă Învierii celei minunate, în ceas de bucurie hăruit de Dumnezeu oamenilor din întreaga lume, dar de viață, spre dăinuire și veșnicie. „Eu am venit ca viață să aibă și din belșug să aibă.”(Ioan 10,10) Viața pe care ne-a dăruit-o Hristos prin Învierea Sa este  altceva, este altfel decât cea trăită de noi acum, în furtuna grijilor și problemelor de fiecare zi. Nu va mai fi viața dinainte, ci o prefacere generală, o trecere a întregii noastre ființe  într-o lume unde împlinirea credinței și ascultarea poruncilor lui Dumnezeu  prin fapte de iubire creștină  bineplăcute Domnului ne vor fi hrana sufletească în vederea eternizării în lumina răsăritului vieții celei noi.

Molima răspândită în întreaga lume este o grea încercare, dar și o provocare, o chemare la luptă adresată omenirii…dar și o provocare destinată a trezi omenia fiecăruia dintre noi. Avem convingerea  că omenirea va reuși să găsească leacul tămăduitor al acestei molime  și să  înlăture  astfel pericolul care acum plutește în jurul nostru, izbutind  să -și arate  puterea de a  învinge toate problemele dificile apărute, din cauza pandemiei, în  sferele activtăților sociale, economice, educaționale sau publice. La fel de important, esențial putem spune,  este dobândirea unei biruințe pe un câmp de luptă  mult mai plin de primejdii, unde lupta se dovedește extrem de dificilă. Este lupta împotriva tuturor  manifestărilor inumane cauzatoare a tuturor relelor: sărăcie, războaie, nedreptăți, inegalități  în societate și multe alte realități de acest gen, adevărate pete de rușine pe obrazul omenirii, pagini negre a istoriei acestei lumi. Aflăm însă, din fericire, și nenumărate dovezi  despre fapte vrednice a fi amintite, despre strădania multor oameni sau organizații pentru a sluji binelui, oamenilor, societății, pentru a-i apăra pe cei năpăstuiți, a  apăra drepturile celor nedreptățiți. Mulți sânt cei care trudesc pe același ogor, al slujirii binelui, pentru binele omenirii,  iar astfel de realități ne bucură, ele devenind repere călăuzitoare pe drumul cel nou al umanității. Omenirea trebuie să realizeze. Să conștientizeze faptul că  garanția progresului și a fericirii este viața în Hristos, trăirea cu credință în Dumnezeu, acestea fiind temelia reușitei,  izvor de tărie și binecuvântare

Vom  răzbi și pe acest drum și, cu mila lui Dumnezeu vom reuși să depășim groaznica încercare care s-a abătut asupra noastră. Să conștientizăm însă faptul că  Esențial, important, chiar vital  va fi să ne dovedim puterea de a rămâne uniți, întăriți sufletește și pregătiți spre a ne arăta credința în  ocrotitorul și  călăuzitorul nostru, în Bunul Dumnezeu! ,,aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră!”(I Ioan 5,4) Da, iubiți credincioși, purtându-l pe Hristos în inimi și crezând în Învierea Sa  vom dobândi și puterea de a  depăși toate piedicile, toate vicisitudinile abătute asupra noastră și vom reuși astfel să făurim  împreună   viitorul  luminos la care nădăjduim. Știm foarte bine că  vă confruntați cu problemele pricinuite de această pandemie  în toate colțurile lumii. Știm că nu vă e ușor, dar  dau glas gândurilor Noastre părintești  și vă îndemn  să arătați grijă și pentru cei care trec prin aceleași încercări în patria noastră  precum și pentru frații și surorile voastre din alte colțuri ale lumii. Facem un nou apel, adresat inimilor fiiilor Bisericii noastre Apostolice care trăiesc în Armenia și în diaspora!  Fiți uniți, purtători de grijă față de frații voștri, de semenii voștri, străduiți-vă a veni în sprijinul  celor atât de greu încercați   ,,care au trebuință de ajutor de la Dumnezeu, dar și de la cei ca voi! Orice fel de ajutor este binevenit, iar conducerea statului armean, precum și organizațiile acreditate au conturi deschise la care puteți trimite ajutorul vostru. Biserica noastră își concentrează  toate eforturile pentru a veni în sprijinul celor  care au mare trebuință de ajutor, nu doar moral și spiritual, dar mai ales material și pentru  asigurarea  celor necesare tratamentului medical. Este un ceas de cumpănă, iubiți credincioși, este momentul să arătăm cât de uniți putem fi împotriva aceluiași inamic, să dovedim prin fapte, prin viața noastră că suntem creștini, trăitori în Hristos și purtători vrednici ai iubirii Domnului,  popor unit și biruitor prin Hristos   dar și   pururi viu prin credința în Învierea Sa. Să pășim mai departe cu credință în Învierea  mântuitoare, urmând calea cea luminată de  strălucirea izbăvirii și a bucuriei împlinirii năzuințelor noastre.

Cu această urare și cu gânduri de împlinire binevestim  minunea Învierii Domnului cu însuflețitoare bucurie,  dând salutul iubirii în Hristos fraților Noștri  de slujire, SS Aram I, Catolicos al Catolicosatului Ciliciei, IPS Arhiepiscop Nurhan Manughian, Patriarh al Armenilor din Ierusalem, IPS Arhiepiscop Sahag Mașalian, Patriarh al Armenilor din Constantinopol, Patriarhilor și arhipăstorilor tuturor bisericilor surori dar și ierarhilor și  cinului preoțesc al sfintei noastre biserici, rămânând pururi rugător pentru belșugul rodniciei slujirii lor. Salutăm cu  binecuvântare patriarhală  pe Dl. Armen Sarkissian, Președinte al Armeniei, pe Dl. Nikol Pashinyan, Premier al Armeniei precum și pe Președintele Arțakhului strămoșesc. Dorim tuturor sănătate, putere de muncă și  izbândă în toate cele făcute spre binele poporului armean. Dragostea și binecuvântarea Noastră patriarhală tuturor fiiilor bisericii noastre, întregului popor armean din Armenia și diaspora, cu cele mai frumoase gânduri purtătoare de grijă pentru toți!  Iar celor care de-a lungul acestei perioade de grea încercare au dovedit o lăudabilă dăruire, devotament dezinteresat și și inimaginabilă destoinicie în lupta pentru salvarea semenilor lor, medici, asistente, angajați ai poliției sau armatei, cadre didactice, voluntari și tuturor celor asemeni lor le trimitem expresia gândurilor Noastre, mulțumire, apreciere, recunoștință și binecuvântare!

Ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru ca harul Învierii Sale să pogoare asupra întregii lumi  prin raze strălucitoare, aducătoare de lumină, pace, liniște și armonie, în duhovnicească bucurie pururi binecuvântată. Vestea Învierii lui Hristos să rămână veșnic vie în sufletele noastre, pompând suflul dătător de viață! Iar noi toți, întăriți și îmbărbătați prin Hristos, să continuăm a păși pe calea făuririi vieții celei noi, dând slavă Atotputernicului Dumnezeu  pentru toate darurile cele bune, pentru nădejdea mântuirii și a vieții veșnice, pentru toată lucrarea pornită din nețărmuita Sa iubire!

Rămâneți în pacea și iubirea Domnului, binecuvântați acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

Hristos a Înviat!

Adevărat a Înviat!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene