Mihai Stepan Cazazian

Mesajul SS Karekin al II lea, Catolicos al Tuturor Armenilor, adresat PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România cu prilejul Sf. Paști

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

            Prea Sfinția Voastră,

            În aceste clipe de aleasă trăire a adevărului dumnezeiesc
ce ni s-a arătat prin Învierea lui Hristos 
îndreptăm spre voi cu dragoste părintească și patriarhală binecuvântare
de aici, din locul cel sfânt al poporului armean, gânduri frumoase și urări de
bine, însoțite  de bucuria
mărturisirii   Sfintei Învieri. Har vouă
și bucurie, Prea Sfinției Voastre, clerului din Eparhie, membrilor aleși în
organele eparhiale și parohiale și 
tuturor credincioșilor aflați în grija voastră duhovnicească!

            Câtă frumusețe și simplitate aflăm în cuvintele îngerilor
care dădeau vestea cea minunată a Învierii! ,,De ce căutați pe Cel viu între
cei morți? Nu este aici, ci S-a sculat!,,(Luca 24,5-6). Sărbătorim cu toții
minunea cea mare, dăm slavă Mântuitorului Celui Înviat fiind părtași  la bucuria clipei izvorâtoare de lumină, de
viață, de nădejde și mângâiere.Este clipa începutului unei vieți noi, în
credință față de Hristos Cel Înviat, căci Învierea Sa este stânca de care este
ancorată cu tainice legături credința noastră în mântuire.,,Iar dacă Hristos
n-a înviat, zadarnică este  atunci
propăvăduirea noastră, zadarnică și credința voastră.,,(I Corint 15,14).

            Sfânta Înviere  a
revărsat  asupra oamenilor bucuria și
credința în biruința vieții asupra morții, umplându-ne viața cu toate darurile
cele mântuitoare. Noi, cei de astăzi, rămânem ca și strămoșii noștri pe temelia
de neclintit pusă vieții noastre de 
Hristos, Cel ce a biruit moartea prin moartea și Învierea Sa. Puterea
credinței în Înviere a fost sprijinul strămoșilor noștri, forța izbăvitoare
prin care au reușit să învingă toate încercările, să supraviețuiască să creeze
și să pășească spre biruință. Au pășit pe drumurile istoriei lăsând în urmă
multe fapte ce merită a fi amintite, lăsându-ne moștenire tezaurul de neprețuit
al realizărilor dar și pilda vieții în lumina credinței. Avem acum și pururi
datoria sfântă de a păstra tot ce ne-a fost încredințat de strămoși pentru a  lăsa mai departe generațiilor care vor veni
mai mult decât am primit, dar în primul rând învățătura de a rămâne veșnic
stăruitori pentru dăinuirea neamului armenesc și a credinței părinților noștri.

            Anul acesta, 2019, a fost declarat an al familiei! Iată
de ce  în acest context , mai mult ca
oricând  îndemnul Nostru către voi este
mai stăruitor spre a păstra cu sfințenie înstituția familiei, atăt de
respectată în viața poporului nostru. Avem încredințarea că slujitorii
sfintelor altare își vor intensifica strădania în a fi pentru mulțimea
credincioșilor nu doar sfătuitori ci și sprijinitori grijulii, ca  niște adevărați păstori. Datoria lor este de
a-și dovedi vocația și responsabilitatea, fiind ei înșiși prin vorbe și fapte
pilda cea vie a vredniciei la care au fost chemați. Este prioritară strădania
pentru păstrarea podoabelor sufletești moștenite de la strămoși și sporirea
acestei moșteniri în cadrul neprihănit al tradiționalei familii creștine
armene, în modul de viață al neamului armenesc, spre dăinuirea unui popor  creștin 
și ocrotirea pământului cel sfânt al patriei noastre, în lumina cea
veșnică a Învierii lui Hristos.

            În această zi sfântă Ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru voi
toți. Fie ca Hristos, Mântuitorul Cel Înviat, să reverse asupra voastră,
credincioși și cin preoțesc, fii duhovnicești ai Sfintei noastre biserici,
harul și dragostea Sa în lumina cea negrăită a ,,Praznicului Praznicilor,,! Vă
trimit îmbrățișarea dragostei Noastre părintești, dorind a vă afla mereu
sănătoși, laolaltă în spirit, uniți în binefacerea jertfei de pe cruce și a
bucuriei pascale.

            Să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos!

HRISTOS A ÎNVIAT !

BINECUVÂNTATĂ  ESTE
ÎNVIEREA LUI HRISTOS!

Cu dragoste și binecuvântări,

KAREKIN al II-lea

Catolicos al Tuturor Armenilor