Mihai Stepan Cazazian

Mesajul Sanctității Sale Karekin al II lea Catolicos și Patriarh Suprem al Tuturor Armenilor rostit cu prilejul Sărbătorii Sf. Paști 2016

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

His-Holiness-Karekin-II-Supreme-Patriarch-Catholicos-Armenians

 

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

 

,,Ai înviat din morți, Hristoase

și iadul Tu l-ai fărâmat.

Cu Învierea Ta, Doamne,

La viață pe noi ne-ai chemat!”

(fragment din imnul Învierii)

 

Iubiții Noștri fii credincioși, din Armenia, Arțakh și din întreaga diasporă armeană,

Astăzi, în ziua marelui Praznic al Învierii Domnului, cântăm aceste stihuri din imnul sărbătorii, dând slavă Domnului și Mântuitorului nostru Cel Înviat din morți, Care cu învierea Sa ne-a chemat pe toți la viața cea nou.

Cu  Învierea Sa Hristos a adus în lume lumina cea veșnică ce  venea să alunge negurile morții,deschizând calea către fericirea Împărăției lui Dumnezeu. Se deschidea drumul unei vieți noi iar nouă, oamenilor ne-a fost dat harul de a păși pe acest drum. Învierea lui Hristos este geneza unei lumi noi, a unor oameni noi, eliberați de povara păcatului și de teama morții, reînnoiți spre a trăi în har, a trăi în Hristos ,învrednicindu-se printr-o astfel de viețuire pentru a primi lumina cea minunată a vieții celei veșnice. Precum spunea Apostolul neamurilor ,,cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi” (2 Corint 5,17), căci Mântuitorul nostru, Fiul Cel Unul Născut ,,a nimicit moartea și a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie”                 (2 Tim 1,10). Evanghelia lui Hristos este Evanghelia Învierii, a veșniciei, este Evanghelia vieții, prin care ne-a fost adusă în inimi și suflete puterea de a simți  iubirea  lui Dumnezeu pentru noi, de a auzi glasul dătător de viață al Domnului și a ne bucura de adevărul Învierii Sale.

Astăzi ne plecăm cu bucurie în fața tainei minunatei Sale Învieri, dar nu putem  ocoli, nu ar trebui să ocolim întrebarea firească pe care ar trebui să ne-o adresăm nouă înșine, fiecare dintre noi cum și cât trăim noi în Hristos, cum și câți pășim cu adevărat pe calea ce ne-a arătat-o? Urmăm noi oare calea pilduitoare a vieții Celui Care a înviat pentru noi? Dăm oare ascultare Evangheliei Învierii? Ne dorim oare cu adevărat și reușim să ne ferim de calea cea rea a învățăturilor aducătoare de sminteală și de ideologiile înșelătoare? Ne dorim mai mult să-L ascultăm și să-L urmăm pe Hristos spre dobândirea vieții veșnice și a comorilor de lumină din Împărăția lui Dumnezeu, sau ne lăsăm voit pradă capcanelor aducătoare de bunuri trecătoare și păcătoase? Dorim să fim ca El sau ca tâlharul Baraba?

În vremurile  de acum suntem martori nu doar la bunele reușite ale omenirii.Vedem cu durere fenomenul evident și  strigător la cer al al distrugerii valorilor spirituale, distrugerea sau uitarea principiilor moralei, simțim rătăcirile sufletului  în fața haosului care a inversat scara valorilor omenirii.Sfintele idealuiri și năzuințele spre adevăr se pierd adesea, îngropate sub păcătoasele dorințe pentru dobândirea unor bunuri materiale trecătoare. Oamenii s-au înrăit, neînțelegeri și dușmănii apar chiar între membrii aceleiași familii! Întreaga societate pare farâmițată, mici insule nevrednice și pieritoare   rătăcesc acum acolo unde trebuia să fie tărâmul cel minunat și oamenii creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ne-am bucurat deseori de progresul științei, de noi descoperiri, de avantajele tehnologiei moderne. Vedem însă cum acestea vin și în sprijinul dezvoltării posibilităților lărgirii conflictelor armate și a actelor teroriste, atât de frecvente în ultima perioadă. Lumea întreagă se cutremură, oamenii suferă, trăiesc sub o permanentă teroare. Nu putem trece cu vederea această realitate! Avem datoria sfântă de a ne uni glasurile, nu doar în rugăciune, dar și pentru a cere împreună ca toate acestea să se sfârșească! Credem și afirmăm cu răspundere că omul și omenirea au dreptul și obligația de a trăi în liniște, pace și siguranță. Dar credem la fel de mult în dreptatea divină, în judecata cea dreaptă  și în răsplata cea după fapte pentru toți, pentru fiecare dintre noi. ,,Vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul  Lui, și vor ieși  cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut rele, spre învierea osândirii”(Ioan 5,28-29). Învierea nu este doar bucurie și har, ci este și judecată. Calea cea bună, călăuzitoare spre mântuire, este calea lui Hristos, este calea  Învierii sale, calea neprihănită a vieții fără de păcate ,,pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru” (Rom.5,23). Și tot Sf. Pavel spune din nou că trebuie să ne înnoim prin trăirea în viața cea nouă ,,pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață” (2 Corint 5,4). Se referea la viața în Hristos, viața cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, cu ascultare față de cuvintele Evangheliei. Este viața permanentei învieri și a veșniciei dăruită de Hristos tuturor celor care cred în El!

În lumea de astăzi, plină de frământări și temeri, în realitatea noastră atât de tulburată de nenumărate probleme, doar o viață cu neobosită stăruință spre bine și neostoită strădanie spre desăvârșire poate îndepărta grijile și durerea, suferința și deznădejdea. Învierea lui Hristos este o chemare permanentă la o astfel de viață, o chemare adresată întregii omeniri pentru a se lepăda de păcate  și pentru a îmbrăca haina cea nouă, haina noii vieți. Învierea lui Hristos este lumina vieții noastre, lumina inimilor noastre, este temelia credinței, harul cel aducător de bine, mângăierea și plinirea nădejdilor noastre, sprijin, călăuză și îmbărbătare, pildă pentru viață și răsplată pentru stăruință. Dovada supremă a acestei realități este chiar aniversarea din acest an a Armeniei independente, răsplata binemeritată după îndelungate vremuri de luptă, de năzuire și de credință în Hristos și în Învierea Sa. Dar și răsplata încrederii în izbândă, a încrederii în învierea poporului armean. Cu atât mai mult, iubiți credincioși, suntem datori a da slavă Domnului Hristos și Învierii Sale celei dătătoare de speranță și aducătoare de împliniri. Taina acestei zile ne umple sufletele cu har, cu bucurii pascale fără  asemănare, dar și cu putere pentru a continua stăruința noastră spre bine prin fapte bune, prin credință, prin trăire în Hristos spre binele patriei noastre, spre folosul tuturor armenilor și spre slava lui Dumnezeu și a sfintei Sale Biserici. Ne rugăm astăzi sub cupolele sfintei Catedrale de la Ecimiadzin pentru voi toți, fiii mei iubiți, pentru întreg poporul armean, dorindu-vă ca bucuria Învierii să vă fie alături, sprijin tainic pentru calea cea nouă a vieții în Hristos.

,,Ai Înviat din morți, Hristoase,

și iadul Tu l-ai fărâmat.

Cu Învierea Ta, Doamne,

la viață pe noi ne-ai chemat”.

Cu nespusă bucurie pascală trimitem expresia prețuirii Noastre Sanctității Sale Aram, Catolicos al Ciliciei, IPS Arhiepiscop Nurhan Mnughian, Patriarh al Armenilor din Ierusalem, IPS Arhiepiscop Mesrob Mutafian, Patriarh al Armenilor din Turcia, tuturor ierarhilor armeni și întregului cin preoțesc.

Bunul Dumnezeu să-și reverse harurile Sale spre întreaga lume creștină, asupra credincioșilor, bisericilor  și conducătorilor acestora.

Trimitem dragostea și binecuvântarea Noastră Excelenței sale Dl. Serj Sarchisian, președinte al Armeniei, Excelenței Sale Dl. Bako Sahachian, președinte al  Republicii Arțakh, reprezentanților corpului diplomatic acreditați în Armenia, tuturor truditorilor pentru binele și folosul acestei țări precum și întregului popor armean.

Cu aleasă trăire a bucuriei pascale Ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru ca harul Mântuitorului Înviat să pogoare asupra întregii lumi, aducător de pace, liniște și bunăvoire între oameni.

Iubirea lui Hristos și mila Domnului Dumnezeu să ne fie alături nouă și întregii omeniri, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Hristos a Înviat!

Binecuvântată este Învierea lui Hristos!