Arhiepiscopia Armeana

Mesajul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România și Exarh al Eparhiei Armene din Bulgaria cu prilejul Sf Paști, 19 aprilie 2020

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

,,Precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia!,,

(I Corint 15,22)

Iubiți credincioși,

            În acest ceas al nopții celei sfinte a minunatei Învieri din morți a Domnului nostru Iisus Hristos trăim împreună simțirea bucuriei și a neasemănatei veselii duhovnicești, căci prin cruce a venit bucurie la toată lumea! Lumina a  biruit întunericul, viața a biruit moartea! Este Praznicul Praznicelor, clipă de început pentru o nouă viață în credință și nădejde spre mântuire!

Cu moartea pe moarte călcând Hristos  a înviat, ,,moartea a fost înghițită de biruință”(I Corint 15,54). Cel Care ,,trebuia să pătimească și să învieze din morți”(Fapte 17,3)  ne-a arătat puterea Sa împlinind cuvântul, a zdrobit porțile iadului, a fărâmat legătura păcatului, căci din multa iubire  a Tatălui Său pentru noi ,,a luat asupra-și durerile noastre și cu suferințele noastre S-a împovărat…și prin rănile Lui toți ne-am vindecat.”(Isaia 53,4,5). Hristos a înviat pentru ca noi, oamenii, să ne înnoim într-o altfel de viață. Acesta era planul dumnezeiesc de mântuire a neamului omenesc prin cruce și Înviere.  Toți muritorii mor în Adam, dar  în Hristos toți vor învia! Sf Pavel, Apostolul neamurilor,  tălmăcea pe înțelesul tuturor frumoasă taină a momentului. Dacă Adam ,prin păcatul său, a supus omenirea ,,robirii păcatului și stricăciunii”, Domnul nostru Hristos, noul Adam,  a fărâmat legătura păcatului și ne-a întors de pe drumul rătăcirii și al pierzaniei ducându-ne pe calea credinței spre mântuire, spre viața cea veșnică, unde  putem fi ,,părtași   la libertatea măririi fiiilor lui Dumnezeu”(Rom 8,21). Prin Adam  a apărut păcatul și negura care a tulburat lumina raiului,  prin păcat a apărut puterea urii și răutății…și moartea!  (Facere,2,17). Noul Adam a venit pentru a nimici aceste legături și din iubirea cea nesfârșită a lui Dumnezeu s-a dat pe Sine jertfă pentru curățirea păcatelor noastre și pentru a ne deschide calea vieții veșnice prin Învierea Sa. Printr-un om a intrat moartea în lume ,tot printr-un om și învierea morților!  Lucrarea lui Hristos de mântuire a lumii s-a desăvârșit prin Învierea Sa! Trupul Său este hrana dătătoare de viață, sângele Său ne-a spălat păcatele, iar prin împărtășirea cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge ne învrednicim a umbla pe drumul mântuirii!

Fiecare credincios, trăitor în Hristos, Îi va urma calea și va învia alături de El. Căci El ,,s-a dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră” (Rom 4,25). Tot în epistola sa către romani Sf. Apostol Pavel pomenea pilda  ,,părintelui nostru  Avraam”, cel ,,pus părinte al multor neamuri  în fața Celui în Care a crezut a lui Dumnezeu, Care înviază morții și cheamă la ființă  cele ce încă nu sunt”(Rom 4,17). Acesta, împotriva oricărei nădejdi, nu a slăbit în credință,nici nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, ci s-a întărit în credință dând slavă lui Dumnezeu, iar credința lui i s-a socotit ca dreptate. Asemeni lui Avraam trebuie ca și noi să ne întărim în credință, să credem în Cel ce a înviat din morți, iar credința noastră ne va fi socotită dreptate. Prin dreptate va împărăți harul, spre viața veșnică, în Iisus Hristos, Domnul nostru.(Rom 5,21)

Iubiți credincioși,

Ne găsim acum uniți în binefacerea jerfei de pe cruce , trăind cu mintea și simțind cu inima viața pilduitoare a noului Adam, ,,Cel  disprețuit și neluat în seamă… om al durerilor și al suferinței” (Isaia 103,4), Cel care a pătimit și a suferit moartea pe cruce pentru noi, pentru împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu de mântuire a neamului omenesc. Dar ,,n-a fost lăsat în iad sufletul Lui și nici Trupul Lui n-a văzut piericiune”(Fapte 2,31) A înviat, biruind moartea, iar astăzi, mai mult ca oricând, în acest ceas de bucurie pascală, dorim a ne dovedi vrednici prin credința noastră pentru  a purta lumina Sfintei Învieri!  Să urmăm pilda vieții Sale și să deschidem porțile vieții pentru omul cel nou, pentru trăirea în Hristos. El este Calea, Adevărul și Viața, și tot Hristos ne dă puterea de a păși pe acest drum al luminii și  mântuirii. Ne revine datoria de a dovedi prin faptele noastre, prin viața noastră, că suntem călăuziți de dragoste și credință,  că trăim  viața cea nouă, bineplăcută Părintelui nostru ceresc, sub lumina Învierii celei sfinte,  arătându-ne vrednici de a fi ,,părtași la libertatea măririi fiiilorl lui Dumnezeu”.(Rom 8,21)

,,Câteva picături de sânge înnoiesc toată zidirea” scria Sf Grigore de Nazianz. Jertfa Mântuitorului  și Învierea Sa înnoiesc întreaga omenire! Hristos Cel Înviat este lângă noi, bate la porțile fiecărei inimi, vrea să pătrundă în fiecare suflet! Să-i deschidem larg ușile, să trăiască în noi  și să împărățească harul Său spre viața veșnică!

Iubiți credincioși,

În acest ceas sfânt, inundat de lumina cea negrăită a Sărbătorii Sărbătorilor, când aprindem lumânarea de Paște de la candela credinței noastre strămoșești, vă îndemn pe toți să păstrați această lumină cu evlavie și sfințenie atât în inimile voastre cât și în familie, între cei apropiați sau aflați departe, în viață și în toate colțurile lumii, ,,rugându-vă în Duhul Sfânt. Păziți-vă întru dragostea lui Dumnezeu și așteptați mila  Domnului nostru Iisus Hristos,spre viața veșnică.”(Iuda,1,21)

A venit clipa cea mare a Învierii!  Hristos Dumnezeu, Cel care a a biruit moartea și ne-a dăruit harul, să reverse și acum belșug de har asupra voastră, să vă umple sufletele cu dragoste și dorire de bunăînțelegere, în pace și fericire, spre o nouă viață duhovnicească, de urcuș din treaptă în treaptă, spre Împărăția lui Dumnezeu!

Dorim să împărțim din bucuria noastră duhovnicească  tuturor celor care  nu pot fi acum alături de noi, din pricini  cunoscute și nedorite.Pentru toți cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc și au trebuință de ajutor,  gândurile noastre de bine și grabnică însănătoșire. Alâturăm strădaniilor celor care vă îngrijesc cu dăruire  glasul rugăciunilor noastre pentru sănătatea voastră, pentru binele întregii omeniri.

Binevestim acum tuturor minunea tainică a Învierii cu gând de dragoste părintească  și urări de mare  bucurie pascală. Ne rugăm Domnului pentru voi toți, creștini români și armeni, pentru toți cei ce trăiesc pe acest pământ binecuvântat, pentru frații noștri din Armeneia și Arțakh, pentru pacea a toată lumea și pentru sănătatea și binele întregii omeniri.

Lumina Sfintei Învieri să ne călăuzească  în pace și dragoste, în credință și bunăînțelegere spre viața fericită pe care ne-o dorim.

Hristos a Înviat!   

Adevărat a Înviat!  

Biroul de presa al Arhiepiscopiei Armene