Mihai Stepan Cazazian

Mesajul PS Episcop Datev Hagopian Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România, rostit cu prilejul Sărbătorii Învierii Domnului București, 1 mai 2016

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

datev,,Eu sunt lumina lumii. Cine Mă  urmează nu va păși în întuneric” (Ioan 8,12)

 

Iubiți credincioși,

 

Astăzi, în această mare zi, primim cu toții de pe sfintele altare ale bisericilor armene din România lumina cea de viață dătătoare și vestea cea minunată a Învierii a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem martori și părtași ai acestei minuni făptuită pentru mântuirea neamului omenesc, a trecerii de la întuneric la lumina izbăvitoare. Hristos S-a jertfit pe cruce pentru ca omenirea să se îndrepte spre Dumnezeu, să se învrednicească din nou de iubirea Celui PreaÎnalt. Ne-a arătat calea de a fi părtași Învierii Sale prin împărtășire cu Trupul Său Cel Sfânt și cu Sfânt Sângele Său, Cele aducătoare de izbăvire, s-a coborât în mormânt și a înviat călcând moartea  pentru ca toți cei care cred în El să se învrednicească de viața cea veșnică. Ne-a deschis calea spre această viață spălându-ne păcatele cu Sfântul Său Sânge, ne-a eliberat de ,,boldul morții”. Calea spre viața cea veșnică apare în fața nostră strălucitoare sub lumina Lui, căci ,,Eu sunt lumina lumii. Cine Mă va urma nu va păși în întuneric”. Plini de credință dăm slavă lui Dumnezeu și ne înnoim mereu prin această credință căci Mântuitorul omenirii, Mântuitorul întregii lumi a înviat!!

În timpul îndeplinirii misiunii Sale printre oameni Domnul Iisus amintit mereu despre importanța credinței, despre însemnătatea acesteia, arătând prin puterea Sa minunile ca răsplată pentru cei care cred, dar și golul deznădejdii și al neîmplinirilor din sufletele celor cărora le lipsește credința. Chiar în textele Sfintei Scripturi aflăm despre numeroase minuni înfăptuite pentru oameni, în fața oamenilor orbi care și-au recăpătat vederea, ologi care au putut să meargă, leproși curățați de boala cea nevindecabilă… și chiar despre morți ridicați din morminte la viață! Învierea dreptului Lazăr la trei zile după moarte i-a uimit pe toți, dar, cu toate acestea, moartea lui Iisus, moartea făcătorului de minuni a readus îndoiala în sufletele oamenilor. Credința lor părea a se șubrezi …nesiguranța punea stăpânire asupra sufletelor . Teama, neîncrederea, bănuiala, toate le aflăm și în inimile ucenicilor Săi care se simțeau singuri și părăsiți în fața mormântului  Învățătorului lor. Dar lumina credinței a răsărit din nou, speranța a renăscut în clipa când Hristos Cel Înviat din morți li s-a arătat! Atunci au simțit și au înțeles  ca lumina cea veșnică s-a arătat lumii, au înțeles că prin Sfânta Sa Înviere Iisus a deschis calea luminoasă a Mântuirii pentru toți cei care cred în El. Cei înlănțuiți în capcana deznădejdii, a fricii, au lepădat teama și nesiguranța, groaza din fața morții, pășind cu încredere pe calea Sa, pe calea cuvintelor sale, pe calea cuvintelor Sfintelor Evanghelii. Au pășit spre a vesti tuturor vestea cea mare. Hristos a Înviat!

Iubiți credincioși,

A crede în Dumnezeu înseamnă a accepta și a urma fără slăbiciune sau îndoială cuvântul Domnului, Sfânta Evanghelie, adică a demonstra prin fapte trăirea în Hristos. Iar pentru că Hristos a înviat și viața în Hristos este o viață în veșnicie. El este pururi alături de noi, prin El ne reînnoim viața prin El ne schimbăm și noi pentru o viață nouă, pentru o lume nouă. Hristos cel Înviat este între noi, ne este alături pentru a ne sprijini, a ne ajuta și a ne ține neabătuți și tari pe calea  cea bineplăcută Părintelui nostru Ceresc.

Poporul armean crede de două milenii în Învierea lui Iisus, crede în adevărurile Evangheliilor. De-a lungul veacurilor armenii și-au dovedit credința aceasta  prin fapte și prin încrederea nezdruncinată în mântuirea sufletelor dar și în mântuirea neamului lor. Iar Bunul Dumnezeu ne-a arătat iubirea și purtarea Sa de grijă pogorând pe pământul nostru strămoșesc  în chipul Celui Unul Născut spre a ne răsplăti credința și a ne întări încrederea în mântuire, întemeind și biserica cea sfântă, slujitoare și călăuzitoare a neamului armenesc Prin puterea ceaminunată a acestei credințe am reușit de-a  lungul istoriei, prin această credință izbutim și în aceste grele vremuri să continuăm a ne strădui cu neobosită stăruință în purtarea crucii destinului nostru. Prin această sfântă credință luptăm pentru dăinuirea neamului armenesc, pentru patria noastră și pentru fiii ei din toate colțurile lumii, din Armenia, Arțakh sau din cele mai îndepărtate locuri ale acestui pământ. Credința în Învierea Domnului ne-a întărit, ne-a adus încredere în pururea și permanenta înviere a poporului nostru. Vom trăi și vom birui uniți în cuget, în credință, uniți prin sângele vărsat de strămoșii noștri pentru credință, pentru țară și pentru Hristos.

În ziua mult luminată a acestui minunat Praznic dorim, iubiți creștini armeni ,să ne unim rugile înălțate spre Domnul pentru ca în purtarea Sa de grijă cea nețărmuită să-și reverse din nou Mila Sa asupra noastră, păzindu-ne sub păvaza ocrotitoare a Dreptei Sale pe noi, fiii Săi, pe toți și pe toate, patria noastră strămoșescă, Sfânta noastră biserică, Ecimiadzinul cel binecuvântat cu harul pogorârii Sale, pe armenii din întreaga lume dar și această blagoslovită țară, România, alături de toate celelalte țări și locuri în care simțim dragostea și bucuria popoarelor care ne-au primit cu iubire în Hristos.

Fie ca belșugul harurilor Celui Înviat să se reverse asupra întregii lumi, asupra tuturor oamenilor, spre binele tuturor, un bine pe care ni-l dorim cu toții a fi asemenea celui pe care ni L-a dăruit Hristos!

Dumnezeu să binecuvânteze întreg poporul armean, călăuzindu-l în lumina Sa cea minunată spre bine, spre pace, spre liniște alături de întreaga omenire!

Domnul să ne țină pe toți în pace și bună înțelegere, plini de iubire, de har și binecuvântare.

Să ne bucurăm și să vestim tuturor: Lumina lumii este cu noi!

 

Hristos a înviat!

Binecuvântatî este Învierea lui Hristos!

Amin