Arhiepiscopia Armeana

Mesajul PS Episcop Datev Hagopian cu prilejul Praznicului Nașterii Domnului -2020

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

,,Nu vâ temeți, căci iată,vă binevestesc vouă                                                                                                bucurie mare, care va fi pentru tot poporul.,, (Luca,2-10)

Iubiți credincioși,     

Trăim astăzi mari clipe de mare fericire, căci ni s-a binevestit bucurie mare, bucuria Nașterii Pruncului fără de-nceput, minunea din Betlehem. Fiul lui Dumnezeu s-a născut din Sfânta Fecioară, Dumnezeu s-a făcut om pentru mântuirea omenirii. Minunea era vestită prin semne cerești, steaua cea strălucitoare lumina în noaptea cea rece, dar nu era motiv de spaimă! ,,Nu vă temeți, vă binevestesc bucurie mare!,, S-a născut Mesia, Mântuitorul trimis de Dumnezeu!  Cel venit pentru a sfărâma legatura păcatelor și a ne deschide calea către viața cea veșnică.

Sf. Evanghelist Ioan scria: ,,Și Cuvântul s-a făcut  trup,, (Ioan 1, 14), cu adevărat mare și tainică minune, unică în istoria omenirii, imposibil de perceput pentru mintea umană! De mai bine de 2000 de ani oamenii încearcă să înțeleagă această minune, să pătrundă în miezul tainei, dar cine poate cunoaște cele neștiute ale lui Dumnezeu? Nu le poate ști însă poate crede! Credința este darul neprețuit pe care omul l-a primit de la Dumnezeu, calea de a pricepe, a simți, a vedea cu ochii sufletului tot ceea ce Domnul vrea să ne arate prin minunile Sale. Tot prin credință putem înțelege cum s-a născut Dumnezeu ca om și cum a trăit ca om pentru noi, pentru mântuirea noastră.

Pruncul Cel născut în Betlehem, înfășat și culcat în iesle, este chiar Fiul lui Dumnezeu, este întruparea Domnului, lumina cunoștinței noastre! Putem afla din Sf. Scriptură   nenumăratele momente când Domnul ni s-a arătat, iar adevărurile Sale ne-au fost mărturisite de îngeri și prooroci, dar omenirea parcă nu se putea apropia de Dumnezeu. Lumea neputincioasă și înstrăinată de Dumnezeu zăcea în abisul întunecat al îndepărtării de Creator, iar pentru a lumina adâncurile pline de întuneric ale omenirii căzute în păcat Fiul lui Dumnezeu s-a golit pe Sine  devenind asemeni oamenilor pentru ca pe omul aflat în întuneric să-l aducă la lumină. A adus strălucirea speranței în sufletele oamenilor răvășiți, a dus lupta cea aducătoare de fericire și a biruit iar poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare, lumina izbăvirii din umbra și din latura morții la împărăția Harului Duhului Sfânt.  

Nașterea Mântuitorului este întruparea iubirii lui Dumnezeu, iubirea care ne-a fost adusă, ne-a fost dată nouă, căci Hristos a venit din dragostea Tatălui pentru noi. Ne-a adus nădejde și bogăție de îndumnezeire și dorință de mântuire.Toate din iubire, căci  din iubire pentru noi ,,pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat,, (Ioan 3,16) pentru izbăvirea oamenilor.

În numele aceleiași iubiri ne-a chemat pe toți la credință, la lumina împărăției Sale,  ne-a strâns împreună ca frați între noi și fii vrednici ai Tatălui nostru ceresc grupați în biserica cea biruitoare unde primim, cu recunoștință, chemarea la bucuria sărbătorii!!

Iubiți credincioși, frați și surori, trăim într-adevăr clipe de mare bucurie, în cântări rânduite de sfinții părinți  și rugăciuni mângâietoare sufletelor. E zi de sărbătoare, dar ce bine ar fi dacă întreaga omenire s-ar bucura în fiecare clipă, dacă fiecare dintre noi  s-ar gândi mereu că, precum îngerii, magii și păstorii se închinau Pruncului din ieslea Betlehemului, datori suntem și noi a face acest act de smerită închinăciune Bunului Dumnezeu, recunoscători pentru toate și rugători pentru binele tuturor. Să purtăm cu vrednicie în inimi bucuria binevestită azi, să-L primim pe Hristos în sufletele noastre, să trăim în El, în lumina iubirii Sale. Domnul să ne trimită Harul iubirii Sale și să ne învrednicească a cânta alături de oștile cerești ,,Slavă și mîrire lui Dumnezeu în ceruri, pace pe pământ și între oameni bunăvoire,,   pentru fericirea tuturor!

Să ne unim glasurile în rugăciune pentru pacea lumii, pentru ca Domnul să ocrotească această țară, România, să ocrotească Armenia și Arțakh-ul strămoșilor noștri, să ocrotească întreaga lume și pe toți cei ce trăiesc în această lume.

Pruncul Iisus să vă binecuvânteze, să vă ocrotească viața și să vă lumineze mintea la mai multă iubire întru pilduitoare împlinirii creștinești.

Să aveți sărbători pașnice și mântuitoare!         

Hristos s-a născut și ni s-a arătat!

  •  
  •