Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România, rostit la Învierea Domnului – 8 aprilie 2018

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

 În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

             

,,Și după două zile din nou ne va da  viață,

iar în ziua a treia ne va ridica iarăși   

și vom trăi în fața Lui,, (Osea 6,2)

           

 

Iubiți credincioși, frați și surori,

Trăim astăzi clipe de mare bucurie, în ceasul renașterii ,al reînnoirii noastre duhovnicești prin Învierea Domnului Iisus Hristos! Este ceasul marelui Praznic! Praznicul Învierii! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și dăruind viață celor din morminte, aducând  lumina vieții veșnice celor care cred în El!  Oștirile cerești vestesc pământenilor biruința asupra morții! Împăratul Ceresc și-a arătat puterea sfăărâmând ferecătura porților iadului și deschizând calea spre lumină celor adormiți! Pământul s-a luminat fiind cer și adăpost primitor pentru cei încătușați cu legătura  morții. Dumnezeul cel veșnic  viu a înviat, Mirele ceresc a îmbrăcat straie strălucitoare și s-a arătat viu Bisericii, miresei Sale care aștepta cu încredere biruința Împăratului  răstignit pentru noi.

Minunata Înviere a Fiului lui Dumnezeu este începutul unei noi creații, o nouă geneză, cu numic mai prejos decât  crearea lumii.Atunci Dumnezeu a creat lumea din nimic, iar apoi,prin minunea Învierii lui Hristos, a fost creat omul cel nou, eliberat de păcatele aducătoare de suferință și moarte. Prin voia Domnilui s-a făcut lumină la crearea lumii… și tot prin voia Sa,prin Învierea lui Hristos lumina a biruit din nou. Întunericul neștiinței, a necunoașterii lui Dumnezeu a fost alungat, iar toți cei ce viețuiau în bezna păcatelor au primit darul de a păși în lumina mântuirii, pe calea credinței spre limanul păcii, spre lumina lină a Celui Înviat, precum frumos scria Sf. Evanghelist Matei,,Poporul care stătea în întuneeric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit,,(Matei 4,16), ca împlinire a promisiunii făcute  de Dumnezeu pentru mântuirea  omenirii (Isaia 9,1 și 42,7)

Cu puțin timp în urmă mireasa cea mândră plângea moartea Mirelui său,  într-o lume copleșită de întuneric, lovită de cutremure, iar templul cel măreț era lovit de puteri nevăzute care sfâșiau catapeteasma. S-a făcut întuneric peste tot pământul… Dar Mântuitorul  Cel răstignit  își împlinește chemarea și aduce biruință asupra morții cu Învierea Sa! Se bucură omenirea… se veselește lumea… Toți cei care i-au fost părtași caznelor, chinurilor și răstignirii  trăiesc acum clipa cea mare a biruinței Celui Care a călcat moartea  dăruind viață celor din morminte și  lumina veșniciei celor care cred în Învierea Sa! Hristos a înviat!

 Precum e scris în Scriptură ,,după două zile din nou ne va da viață iar în a treia zi ne va ridica iarăși și vom trăi în fața Lui,, (Osea 6,2). Iar  ,,știind că Hristos, înviat din morți, nu mai moare, Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui… ,,(Rom 6,9) și noi, cei ce am murit împreună cu Hristos ,,vom și viețui împreună cu El,, (Rom 6,8). Moartea care a împărățit prin păcat a fost zdrobită, călcată cu moartea Celui veșnic  Biruitor,, acum fiind vremea ca harul să împărățească prin dreptate spre viața veșnică, prin Hristos Iisus, Domnul nostru Cel Înviat! ,,Căci ce a murit a murit păcatului o dată pentru totdeauna, iar ce trăiește, trăiește lui Dumnezeu!,,(Rom 6,10) Trăire în Dumnezeu, în Cel Care și-a arătat puterea de a birui ,,Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica,, a zis Iisus (Ioan 2,19). Iar Sf. Evanghelist Matei amintea vorbele Mântuitorului: ,,Precum a fost Iona în pâtecele chitului trei zile și trei nopți, așa va fi și Fiul Omului în inima pământului trei zile și trei nopți… iar aici este mai mult decât Iona,, (Matei,12,40-41)

Mai mult decât poate percepe mintea omenească, mai mult decât pote înțelege…Hristos a trecut peste ispitirea păcatelor, peste răutatea oamenilor,peste ură,viclenie și trădare. A biruit !  A călcat moartea pentru noi, pentru mântuirea noastră! ,,Unde îți este moarte biruința? Unde îți este moarte, boldul tău?,, (I Corint 15,55) Moartea a fost înghițită de biruință!

Iubiți credincioși, astăzi este ziua marii biruințe! Hristos a înviat din morți ducând pe calea mântuirii omenirea care zăcea în mlaștina urât mirositoare a păcatelor. Este deci, iubiții mei, ziua renașterii noastre, ziua de început al unei noi vieți pentru noi toți! Este începutul mântuirii, a vieții în Hristos, a vieții pentru bucuria lui Dumnezeu. Moartea, cea care părea ca fiind singura certitudine,singurul pas de neevitat din viața omului, devine acum doar un pas,un prag de trecut spre viața cea veșnică. Pentru cei creați după chipul și asemănarea Domnului moartea nu mai este  ceva înspăimântător, nu este un sfârșit….  Este poarta spre lumină, spre veșnicie, spre trăirea alături de Hristos Cel Înviat!  ,,Acolo alta este strălucirea soarelui și alta este strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor,,(I Corint 15,41) Doar credința în Hristos Cel Înviat, în puterea Sa ne poste ține pe calea spre această stare, spre veșnicia luminii lui Dumnezeu. Trebuie să ne lăsăm călăuziți de această credință  ,spre mântuire, spre viață, precum au făcut-o atâtea generații de creștini, precum a făcut-o poporul nostru de-a lungul zbuciumatei sale istorii, când doar Bunul Dumnezeu a fost Cel Care  și-a întins brațul milei Sale spre a ne  ajuta.

Veniți deci, iubiți credincioși, să ne deschidem sufletele și inimile bucuriei acestui Praznic, să primim vestea Învierii, s-o trăim și s-o purtăm mereu cu noi, aducătoare de har și izbâvire, întăritoare de credință și dovadă a împlinirii nădăjduirilor noastre. Este ziua biruinței adevărului, a biruinței vieții și a luminii! Hristos a Înviat! Cel Care ,,a venit între ale Sale dar ai Lui nu L-au primit,….,,,și lumea nu L-a cunoscut,,(Ioan I 10-11) a trecut peste toate… și a biruit lumea! A biruit pentru noi, pentru mântuirea noastră, din multa Sa dragoste pentru oameni. . Să ne arătăm vrednici de a trăi aceste clipe, vrednici de a fi părtași tainei jertfei și învierii Sale, vrednici de a fi iubiți de El și de a primi harul cel de la Dumnezeu, cu adâncă trăire și mare bucurie pascală!

Hristos a înviat!

Binecuvântată este Învierea lui Hristos!

Harul Domnului, dragostea și pacea să fie cu voi cu toți! Amin