Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ / Binecuvântare Patriarhală cu ocazia praznicului SFINTEI CATEDRALE a ECIMIADZINULUI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Karekin al II lea

Rob al Domnului Iisus Hristos,

Prin Mila lui Dumnezeu și voința națiunii mai mare între episcopi și
Catolicos al Tuturor Armenilor, Patriarh Suprem 
pe Tronul Sfintei Biserici Armene de la Ecimiadzin, dragoste de la
Domnul Hristos și binecuvântare patriarhală vouă, tuturor,
Catolicosatului
Armean de Cilicia, Patriarhiilor Armene de la Ierusalim și Constantinopol,
Arhiepiscopilor, Episcopilor,
Arhimandriților, Preoților și Diaconilor, membrilor consiliilor eparhiale și parohiale, tuturor credincioșilor
Bisericii Armene, ascultătorilor și cititorilor acestor rânduri.

,,Veniți să clădim sfântul altar al luminii!,, 

(Imnul Sf. Ecimiadzin)

            Cu marea bucurie a praznicului
acestei zile, sărbătoarea Sf Ecimiadzin, alăturând aleasa rugăciune de
mulțumire către Bunul Dumnezeu, trimitem spre voi toți, dreptcredincioși armeni
de pretutindeni, binecuvântarea Noastră patriarhală și gândul de părintească
purtare de grijă! Flacăra credinței strămoșești ne-a fost adusă prin
propăvăduirea Sfinților Apostoli Tadeu și Bartolomeu, iar cel asemeni
apostolilor Sf Grigore Luminătorul  a dat
viață visului său,   înălțând această
măreață catedrală, cu sprijinul regelui Dărtad și osteneala credincioșilor
dornici de a vedea acest lăcaș de închinăciune. Acesta este Sfânta sfintelor
nației creștine  armene, flacăra de
nestins a credinței tuturor armenilor, mărturie a legământului cu Domnul cel
Ceresc, locul unde Mântuitorul ne-a arătat dragostea Sa și ne-a răsplătit
credința prin pogorârea Sa.

            Putem afirma fără a greși că pe
ogorul credinței noastre acest lăcaș este floarea cea mai de preț,  nestemata de pe coroana sfinților noștri,
piatra de temelie a treptelor ridicate spre Dumnezeu, tezaurul de neprețuit al
nației armene. Frumos scria unul dintre vechi noștri istorici: În acest loc
stau înfipte rădăcinile existenței noastre, din harul Dreptei Sf. Grigore ne
luăm puterea de a lupta pentru dăinuire spre veșnicie! Este, pe scurt, în doar
câteva cuvinte, expresia realității trăite și arătate de-a lungul veacurilor de
viețuire  în credință, de viață în
Hristos. Sf. Ecimiadzin s-a dovedit adevărat izvor dătător de viață, de
speranță, de putere și dorință de a păși pe calea luminii. Viața spirituală,
socială, lupta strămoșilor noștri pentru dăinuire,pentru viitorul nostru, s-a
desfășurat mereu sub lumina  pe care
Harul Domnului a fost dăruit acestui lăcaș prin atingerea Fiului Celui Unul
Născut. Măreața Catedrală de astăzi poartă cu demnitatea povara cea dulce a
trecutului său, poartă harul dătător de viață și speranță, este inima ,
sufletul armenilor. Lăcaș sfânt, centru spiritual, loc sacru ,predestinat a
rămâne pentru veșnicie, în slavă și cinstire, 
adevărat Betlehem al poporului ales spre a trăi în Hristos.

            De-a lungul veacurilor  înaintașii noștri au urmat cu sfințenie chemarea
sf Grigore Luminătorul, ,,veniți să clădim sfântul altar al luminii!,, Nu au
precupețit nici un efort, nu s-au oprit în fața nicunui obstacol pentru a
păstra, clădi și împodobi lăcașul ce l-au primit moștenire, astfel că ceea ce
la început era un micuț lăcaș de închinăciune va deveni o măreață catedrale, strălucitoare,
impunătoare, plină de har, leagăn sfânt al credinței, căci acolo și de
acolo  a răsărit lumina lui Hristos în țara
armenilor.

            Chemarea Sf.Grigore este actuală,
chiar  foarte actuală și astăzi.
Catedrala are mare nevoie de a fi supusă unor ample lucrări de consolidare și
restaurare, pentru a rămâne mai departe ferită de pericolul vremurilor
viitoare. Au fost deja demarate primele etape ale vastului program de reparație
capitală. Este firesc să ne  pregătim
pentru a  ne confrunta cu diverse
probleme neprevăzute și avem ferma încredere că vom izbuti să ducem totul la
bun sfârșit.  Acum, în aceste clipe, mai
mult ca altădată să ne amintim chemarea Sf. Grigore:,,veniți să clădim sfântul
altar al luminii!,, și facem un apel tuturor fiiilor Bisericii noastre din
întreaga lume! Uniți-vă eforturile și dovediți-vă credința, dragostea pentru
acest lăcaș sfânt. Biserica Mamă, ceea care v-a vegheat și ocrotit de-a lungul
istoriei, are acum nevoie de sprijinul vostru pentru a putea rămâne mai departe
mândră,puternică și neclintită, sfântă slujitoare spre grijirea fraților noștri
de pretutindeni. Păstrarea și ocrotirea acestei Catedrale, simbol sfânt al
credinței noastre și far călăuzitor pe drumul dăinuirii poporului armean va
rămâne pururi, cu sprijinul vostru, chezășia legământului de credință către Cel
Care a Binecuvântat acest loc cu pogorârea Fiului Său. Aveți  prilejul de a adăuga  ,cu participarea voastră  la eforturile de acoperire a cheltuielilor
necesare,   fapte vrednice de a fi pomenite la  celelate deja făcute și bineplăcute Domnului.

            Ajutoarele primite pentru renovarea
Catedralei vor fi înregistrate sub controlul unui comitet de lucru condus de
IPS Arhiepiscop Hovnan Derderian,chiriarh al Eparhiei din vestul SUA, comitet
desemnat de Consiliul Spiritual Suprem al Bisericii Armene. Facem un apel
tuturor de a veni în sprijinul acestei acțiuni prin implicare la nivel
eparhial,parohial, etc.

            Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să vă
țină pe toți în grija milei Sale,  tari
în credință și mereu făcători de fapte bune și folositoare poporului armean și
Bisericii noastre strămoșești.

            Dumnezeu să ocrotească poporul
armean, statul armean și sfânta noastră Biserică.

            Împărate ceresc, păzește
nezdruncinată Biserica Ta și păzește în pace pe cei ce se închină Numelui Tău!

Cu binecuvântări,

Karekin al II lea

Catolicos al Tuturor Armenilor

Scris la Sf. Ecimiadzin

La 23 iunie 2019