Mihai Stepan Cazazian

CALENDAR / Pe 1 noiembrie 1908 s-a născut prof. Garabet Avachian, violonist și colecționar de artă

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Prof. Garabet Avachian ( 1 noiembrie 1908-11 iulie 1967) a fost violonist, cadru universitar, recunoscut ca o veritabilă autoritate în pedagogia viorii precum și un vestit co­lecționar, care a îmbogățit patrimoniul statului cu inestimabile opere de artă româ­nești și străine. S-a născut la Constanța în anul 1908. Frec­ventează Liceul „Mircea cel Bătrân” din orașul de la mare, după care se înscrie la Con­servatorul din București, la clasa eminentei profesoare Cecilia Nițulescu-Lupu. După absolvire, devine asistent, și, conștient – cu proverbiala sa luciditate și exigență – că datorită conformației anato­mi­ce a mâinii sale nu va face carieră de violonist concertist, dar în același timp, având atrac­ție deosebită pentru pe­da­gogia viorii, se dedică a­cestei nobile profesii, precum și cercetărilor legate de a­ceas­ta. A parcurs treptele ierarhiei profesorale ale Conser­vatorului din București până la cea de șef al catedrei de vioară. Activ și perseverent a format serii întregi de vio­loniști, unii re­marcați în concursuri inter­na­ționale sau în viața concertistică. Un exemplu: Varujan Co­zighian, timp de decenii prim concert ma­es­tru al Filar­mo­nicii din Bucu­rești, apoi, la Bilbao (Spania), sau Geor­ge Nico­lescu, prim concert maestru al orchestrei simfo­nice din San Sebastian (Spa­nia). Cu­noscutul artist David Ois­trach, profesor-pedagog la rândul său, își trimitea unii elevi pentru perfecționarea și re­zolvarea anumitor proble­me, la profesorul Garabet Ava­chian, socotindu-l o au­to­ri­tate în domeniu. Preocupat în permanență de dezvoltarea mijloacelor tehnice și interpretative ale viorii, G. A. a rea­lizat unele lucrări de specialitate: „Studiul schimburilor de poziție”, „Contribuții la în­sușirea rațională a tehnicii violonistice”, „Despre arta in­terpretativă în concepție mo­dernă” și altele. A fost invitat să facă parte sau să prezideze jurii ale multor concursuri in­ter­naționale. În anul 1967 a fost solicitat, în calitate de pro­fesor, la Cursurile estivale de perfecționare inițiate de Sergiu Celibidache, pe lângă Filarmonica din Stockholm și Conservatorul din Sienna.

***

În persoana profesorului Garabet Avachian trebuie să distingem două personalități bine conturate: cea a profeso­rului de vioară și cea a co­lecționarului de artă, care s-a dovedit un mare îndrăgostit de culoare și lumină. Colecția Avachian este una dintre cele mai bogate și mai valoroase din Muzeul Colecțiilor din Bu­curești. Aici poți întâlni nume­roase obiecte de artă decorativă, sticlărie de Boemia, co­voare de Buhara și Anatolia, piese de mobilier și un număr impresionant de icoane de lemn și de sticlă, opere ale artizanilor populari din glăjăriile de la Nicula și Hăjdate, centre ardelene cunoscute și recunoscute în toată lumea. Ca orice colecționar care se res­pectă, profesorul Avachian și-a avut preferințele și afini­tățile sale, adunând în colec­ția sa opere semnate de N. Grigorescu, Șt. Luchian, G. Pe­­trașcu, I. Iser, Camil Ressu, Alex. Ciucurencu, Th. Pallady și Dumitru Ghiață. Alături de arta românească, în catalogul colecției figurează opere din școala flamandă, italiană și franceză, din secolul al XVIII-lea și începutul celui de al XIX-lea, stampe japoneze, exemplare rare din arta orientală și extrem orientală. Pen­tru crearea unui climat de inti­mitate, organizatorii au plasat în sălile colecției instrumente, cărți și partituri muzicale de care profesorul s-a folosit în activitatea profesională, dând impresia că maestrul este pre­zent și este însoțit în pe­riplul său.

S-a stins din viață la 11 iulie 1967 când nu îm­plinise vârsta de 57 de ani.

Izvoare:

Revista „Ararat”, nr.41/1993.