Redactor

ARMENIA !

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În ajun de sàrbàtori as vrea sà và aduc o razà de bucurie si luminà în suflet povestindu-và despre expozitia « ARMENIA ! » care se desfàsoarà la Metropolitain Museum din New-York .fig 1.  Este prima expozitie majorà consacratà Armeniei în SUA si cuprinde realizàrile artistice si culturale ale poporului armean pe o perioadà de 14 secole, începând cu secolul 4, cu convertirea la crestinism, pânà la secolul 17. Expozitia cuprinde aproximativ 140 obiecte (manuscrise iluminate, khatchkaruri, textile rare, moaste cuprinse în lucràturi se aur si argint, machete de biserici si càrti imprimate timpuriu. Curatorul expozitiei este renumita bizantinologà Helen C. Evans si aceastà manifestatie de anvergurà nu ar fi putut avea loc fàrà efortul enorm de sponsorizare a fondului Hagop Kevorkian (arheolog, colectionar,nàscut în Kayseri 1872) si o muncà extraordinar de bine coordonatà de asamblare a expozitiei, cuprinzând împrumuturi de la Muzeul de istorie a Armeniei, Erevan, Institutul Madenataran de manuscrise, Muzeul Metropolitan New-York, Muzeul Sf. Scaun din Etchmiadzin, Congregația Mhitaristà San Lazzaro, Venetia, Sf. Scaun al Ciliciei, Antilias, Liban, Patriarhatul Armean din Jerusalim, British Library, Londra, New-York Public Library, Fundatia Calouste Gulbenkian Lisabona, Biblioteca Universitarà Bologna, Muzeul si biblioteca Morgan, N.Y, Muzeul J.Paul Getty, Los Angeles, Muzeul Alex and Marie Manoogian,Southfield, Michigan, Biblioteca Parker, Corpus Christi College, University of Cambridge si colectii particulare.

Noi am vizitat expozitia cu familia extinsà, deci si cu cele douà nepotele (20 luni si 5 luni ), întrucât de aflam la N.Y., ca în fiecare an la sàrbàtoarea de thanksgiving, care reuneste toatà familia. Am aderat la aceastà traditie americanà, mi se pare admirabil sà uneascà toate familiile în jurul unui ospàt închinat lui Dumnezeu, în chip de multumire si recunostiintà, iar pentru noi armenii, dispersati de genocid este o ocazie de reuniune . Traditia este frumoasà si dacà và vorbesc aici de thanksgiving, nu este ca sà và povestesc viata noastrà de familie, ci ca sà và exprim legàtura pe care am fàcut-o între aceastà sàrbàtoare traditionalà si expozitie. Armenia ! cu semunul exclamàrii, de ce ? poate pentru cà da ! existàm încà ! si pretuim încà mostenirea stràmoseascà ! si am putut perdura tuturor vicisitudinilor soartei, câte popoare antice mai existà azi (si atât de mult timp în istorie fàrà stat !) câte capitale antice pot sàrbàtori 2800 ani ?! Expozitia ne aratà cât de importantà a fost pentru armeni moștenirea, ideea de a continua transmitând credintà, traditii, scoalà, informatii. De la inventia alfabetului armenesc la începutul secolului V, se remarcà o muncà pe de o parte artisticà si creativà de un mare nivel intelectual, iar pe de altà parte o muncà mai ingratà, fàcutà cu smerenie si abnegatie, de câte atâtia càlugàri si scribi anonimi, în scobiturile în zid ale bisericilor si mânàstirilor în care copiau si iluminau texte în frig si numai cu lumina lumânàrilor, dar cu atât har ! si cei ce pregàteau hârtia, slefuind-o cu piatrà, scoicà sau sticlà, ca sà devinà mai lucioasà si mai putin poroasà pentru a înlesni scrierea si minunatele desene ! Si episcopii care fàceau scoalà în jur, ca sà poatà transmite, nu numai focul credintei, dar atâtea invàtàturi culturale si stiintifice ! Multe din exponatele prezente au legàturà cu registrul religios, fie cà sunt din domeniul sculpturii (Khatchkaruri, detalii din structura bisericilor, porti sculptate în lemn), al metalurgiei si bijuteriei (continàtoare de moaste, legàturi de biblie, obiecte de uz liturgic), al textilelor (îmbràcàminte ecleziasticà, perdele de altar) fie din domeniul ceramicii (vase, ex-voto). Curatorii expozitiei au organizat-o atât într-o viziune de cronologie istoricà, cât si de întindere geograficà, urmàrind periplul armenilor, din leagànul urartean, spre imperiul bizantin, imperiul persan, Cilicia, Crimea si Italia.

Vezi mai jos Galeria expoziției Armenia cu explicații

Povestind prin aceastà expozitie secole de istorie a armenilor ràspânditi pe meleaguri diferite, am încercat sà fiu consecventà cu firul conducàtor, si anume cel al transmisiei din generatie în generatie. Cred cà trebuie întâi sà ne cunoastem istoria si cultura si apoi sà facem efortul (cà nimic din ceea ce e menit sà dàinuie nu se obtine fàrà efort) sà trezim interesul si sà stim sà transmitem valorile, limba si cultura noastrà. Si asta zi de zi, nu numai când ne mândrim cà Metropolitain Museum a pus pe scena lumii  « ARMENIA ! ».

 

Dr. Alice-Marie Pambuccian Grigorian