Author Archive
Stories written by redactia

ARE THE COUNCIL OF EUROPE, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE EUROPEAN UNION THE SAME?

    By Elena Chobanian, Journalist, MA in International Relations (UAM, Poland) This article does not intend to cover all inner conflicts and the whole history of the mentioned European institutions due to the space and time, but it will be explaining their main differences and functions, clarifying the spread confusion mainly between three institutions: […]

ՀՀ-ում որակյալ մասնագետների կարիք կա

  Այսօր Հայաստանում կարելի է տարատեսակ դպրոցներ, բուհեր և կրթական հաստատություններ գտնել՝ իրենց ուրույն նպատակային և ֆինանսա-բիզնեսային քաղաքականությամբ և պահանջներով: Մինչդեռ ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական Միջազգային Կենտրոնում (ԳԿՄԿ) կազմակերպվող քաղաքականությանն ու իրավագիտությանը նվիրված դասընթացները, պարզվում է՝ ոչ միայն օգտակար են երիտասարդ մասնագետների և ապագա լիդերների համար, այլ նաև ֆինանսապես հարմարավետ՝ անվճար ուսումնառության սկզբունքով, ինչը հայաստանյան իրականության […]

FAKE ONLINE GIFTS CAN STEAL FROM YOUR ELECTRONIC POCKET

By Elena Chobanian Journalist, MA in International Relations   With the rise of computers and internet, we have been given the opportunity to organise our work faster and more sophisticated. However, there is also the downside of it. If we do not have skills and knowledge how to use and protect our personal information, we […]

WHY TO BUILD A COHERENT CYBERSECURITY STRATEGY ?

By Television Host, Journalist Elena Chobanian INTRODUCTION Information exists since the word’s birth. It has been and it is still one of the most important matters of our society. It means that the information can be used such positively, as negatively based on interests. Hence, it must follow protection, otherwise the consequences have to be […]

DOES THE CANNABIS OIL HEAL CANCER?

It is well known that, among other diseases, cancer threaten many people’s lives no matter age, wealth or social status. Specialists believe that genes and genetic predisposition are key in this serious issue, others put the emphasis on other major factors such as climate, polluted air and water, life style, thoughts, etc.. What is certain though […]

“Money should not be a condition to achieve quality” – Interview with Anna Tigranyan

It is enough to take a brush, colors to get whatever we want regardless of age, talent or skills. But.. professionalism and art must interact with the taste, also with some tricks, says make-up artist Anna Tigranyan.   Why make-up and not other specialty? Since make-up as a profession has a long story. It is […]

The Armenian Government Lets Very Ill Citizens Die

  While the Armenian inner political atmosphere has suffered some changes in recent months due to the struggle of power, the Armenian health system still remains with its drawbacks and big questions in spite of doctors’ qualifications abroad that coming back to Armenia do not change a lot in terms of ill patient-doctor-payment relationship. This […]

Technology is changing, but the basics of photography remain the same. Karen Chakhalyan

  By Elena Chobanyan Armenian Journalist, TV Host     “Armenian photographers need many things to be happy. For instance, free time, social, favorable conditions and good devices. They do not have to be overloaded with everyday concerns or other issues in order to do a good job and create. Every psychological state can influence […]

THE PAST AND FUTURE OF THE USA US-Russian Relationship / by Elena Chobanian

    Fragments from the Master’s Thesis written by Elena Chobanian, MA in International Relations (UAM). Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University in Poznan. Master Paper (149 pages) Supervised by Prof. UAM dr hab Łukasz Donaj, 2017. *As it is impossible to place the whole scientific paper in the magazine, we present […]

He did what “healthy” people don’t do Talented painter Vrej Kirakosian’s amazing story by Elena Chobanian

  Some take others’ lives away, some spread light to them. А young person with physical disability found his happiness. He found his love – wife, and now they raise their beautiful little daughter, Masha. He supports his family with the help of his talent – painting. Vrej’s story is like a miracle, which can […]

Log in | Designed by Gabfire themes